Общински профили
<- към списъка с общини

Община Аврен: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
131/265 място
133,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
232/265 място
5,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
253/265 място
562 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
161/265 място
6,3 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
175/265 място
9,4 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
173/265 място
1 076 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
136/265 място
9,2 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
179/265 място
48,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
57/265 място
823
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
87/265 място
15,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
177/265 място
41 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
167/265 място
13,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
180/265 място
1 614 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
23/265 място
38,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
7/265 място
4,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
179/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
150/265 място
8 297 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
181/265 място
57,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
164/265 място
28,4 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
132/265 място
-14,4 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
55/265 място
0,6 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
223/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
265/265 място
8 221 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
212/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
263/265 място
9 737 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
143/265 място
25,5 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
141/265 място
3,1 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
148/265 място
571 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
139/265 място
136 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
200/265 място
2,6 %