Общински профили
<- към списъка с общини

Община Долна Митрополия: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
94/265 място
253,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
84/265 място
75,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
95/265 място
4 386 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
110/265 място
23,1 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
107/265 място
21,4 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
133/265 място
1 834 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
225/265 място
20 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
182/265 място
48,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
149/265 място
710
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
200/265 място
9,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
143/265 място
37,2 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
104/265 място
22,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
255/265 място
1 352 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
113/265 място
21,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
158/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
148/265 място
2,9 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
80/265 място
16 816 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
227/265 място
54,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
224/265 място
32,7 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
175/265 място
38,5 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
191/265 място
-18,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
177/265 място
-0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
120/265 място
11 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
179/265 място
1 476 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
106/265 място
5 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
201/265 място
3 463 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
221/265 място
18,5 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
188/265 място
2,8 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
107/265 място
912 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
209/265 място
9 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
172/265 място
1,7 %