Общински профили
<- към списъка с общини

Община Радомир: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
81/265 място
337,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
76/265 място
94,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
89/265 място
5 054 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
59/265 място
141,6 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
102/265 място
22,8 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
79/265 място
3 498 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
81/265 място
5,5 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
47/265 място
62,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
74/265 място
798
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
99/265 място
15,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
47/265 място
24,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
84/265 място
28,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
162/265 място
1 668 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
108/265 място
21,8 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
156/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
97/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
78/265 място
17 238 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
145/265 място
59,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
174/265 място
28,9 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
83/265 място
67,4 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
184/265 място
-18,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
94/265 място
23 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
128/265 място
733 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
108/265 място
5 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
209/265 място
3 730 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
187/265 място
22,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
132/265 място
3,2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
95/265 място
1 017 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
77/265 място
324 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
23/265 място
0,4 %