Общински профили
<- към списъка с общини

Община Радомир: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
68/265 място
1 361 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
81/265 място
337,3 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
156/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
97/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
78/265 място
17 238 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
83/265 място
67,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
94/265 място
23 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
95/265 място
1 017 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
77/265 място
324 ученици