Общински профили
<- към списъка с общини

Община Черноочене: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
202/265 място
11 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
226/265 място
1 266 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
221/265 място
5,3 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
181/265 място
1 017 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
197/265 място
14,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
229/265 място
40,4 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
247/265 място
605
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
227/265 място
8,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
241/265 място
52,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
170/265 място
13,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
151/265 място
1 711 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
239/265 място
11,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
223/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
240/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
153/265 място
7 775 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
109/265 място
61 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
155/265 място
28 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
55/265 място
-9,6 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
73/265 място
0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
160/265 място
5 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
183/265 място
1 539 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
172/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
229/265 място
4 363 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
26/265 място
36,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
113/265 място
3,4 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
145/265 място
607 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
242/265 място
4,5 %