Общински профили
<- към списъка с общини

Община Своге: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
118/265 място
160,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
107/265 място
47,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
174/265 място
2 380 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
156/265 място
11,4 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
103/265 място
2 515 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
85/265 място
5,7 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
13/265 място
67,8 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
75/265 място
792
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
88/265 място
15,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
45/265 място
24,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
81/265 място
28,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
215/265 място
1 513 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
73/265 място
24,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
82/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
237/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
66/265 място
19 427 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
58/265 място
62,7 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
137/265 място
27 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
178/265 място
37,1 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
181/265 място
-17,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
77/265 място
37 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
109/265 място
511 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
75/265 място
7 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
164/265 място
2 861 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
112/265 място
27,7 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
26/265 място
4,0 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
106/265 място
914 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
58/265 място
484 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
10/265 място
0,3 %