Общински профили
<- към списъка с общини

Община Дупница: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
45/265 място
995,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
50/265 място
196,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
85/265 място
5 159 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
32/265 място
364,1 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
52/265 място
52,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
70/265 място
7,9 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
42/265 място
8 806 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
99/265 място
6,4 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
102/265 място
57 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
100/265 място
760
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
29/265 място
22 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
29/265 място
22,8 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
38/265 място
50,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
254/265 място
1 354 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
114/265 място
21,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
87/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
52/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
33/265 място
37 795 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
86/265 място
61,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
89/265 място
24,4 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
51/265 място
75,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
116/265 място
-13,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
29/265 място
172 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
40/265 място
214 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
26/265 място
22 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
58/265 място
1 730 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
83/265 място
29,4 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
65/265 място
3,6 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
32/265 място
3 375 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
33/265 място
919 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
52/265 място
0,6 %