Общински профили
<- към списъка с общини

Община Брегово: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
236/265 място
19,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
220/265 място
8,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
193/265 място
1 988 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
222/265 място
5,3 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
96/265 място
1,9 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
239/265 място
440 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
247/265 място
26,2 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
231/265 място
40,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
178/265 място
677
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
84/265 място
15,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
63/265 място
27,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
208/265 място
9,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
37/265 място
2 656 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
244/265 място
11,1 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
63/265 място
2,7 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
250/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
227/265 място
3 926 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
251/265 място
52 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
252/265 място
39,4 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
152/265 място
48,8 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
255/265 място
-35,6 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
68/265 място
0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
177/265 място
3 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
157/265 място
1 227 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
228/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
221/265 място
4 079 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
229/265 място
17,9 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
84/265 място
3,5 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
242/265 място
118 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
193/265 място
52 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
255/265 място
5,1 %