Общински профили
<- към списъка с общини

Община Крумовград: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
Няма данни
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
159/265 място
6,5 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
61/265 място
45,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
118/265 място
2 278 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
187/265 място
13,6 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
226/265 място
41 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
80/265 място
787
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
194/265 място
9,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
247/265 място
54,8 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
44/265 място
43,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
44/265 място
2 565 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
26/265 място
36,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
166/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
86/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
79/265 място
16 909 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
92/265 място
61,7 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
110/265 място
25 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
204/265 място
27,1 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
42/265 място
-8,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
13/265 място
2,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
91/265 място
26 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
124/265 място
658 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
97/265 място
5 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
206/265 място
3 617 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
165/265 място
23,6 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
48/265 място
3,8 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
69/265 място
1 457 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
103/265 място
258 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
220/265 място
3,4 %