Общински профили
<- към списъка с общини

Община Крумовград: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
Няма данни
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
105/265 място
24 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
150/265 място
8,2 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
118/265 място
2 263 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
19/265 място
1 622 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
187/265 място
13,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
247/265 място
54,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
194/265 място
9,8 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
45/265 място
53,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
47/265 място
3 110 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
24/265 място
32,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
86/265 място
2,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
155/265 място
2 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
79/265 място
16 909 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
92/265 място
61,7 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
110/265 място
25 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
57/265 място
-6,6 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
32/265 място
3,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
90/265 място
26 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
108/265 място
676 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
98/265 място
5 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
184/265 място
3 396 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
108/265 място
3 Легла/1000 души
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
69/265 място
1 457 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
117/265 място
3,8 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
165/265 място
23,6 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
220/265 място
3,4 %