Общински профили
<- към списъка с общини

Община Разград: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
17/265 място
2 527,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
32/265 място
338,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
42/265 място
7 483 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
14/265 място
1 027,3 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
27/265 място
122,4 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
23/265 място
14 642 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
51/265 място
4,6 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
45/265 място
62,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
22/265 място
980
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
22/265 място
23,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
70/265 място
28,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
23/265 място
73,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
153/265 място
1 707 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
42/265 място
30,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
152/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
48/265 място
2,4 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
29/265 място
43 658 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
56/265 място
62,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
76/265 място
23,7 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
91/265 място
64,4 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
102/265 място
-12,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
67/265 място
0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
25/265 място
196 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
41/265 място
218 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
39/265 място
15 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
173/265 място
3 017 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
116/265 място
27,5 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
64/265 място
3,7 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
25/265 място
4 140 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
16/265 място
1 909 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
69/265 място
0,8 %