Общински профили
<- към списъка с общини

Община Берковица: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
168/265 място
25,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
231/265 място
1 788 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
124/265 място
0,1 млн. евро
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
193/265 място
7 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
105/265 място
25,3 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
100/265 място
2 701 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
102/265 място
1 268 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
155/265 място
10,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
85/265 място
31,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
76/265 място
16,5 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
94/265 място
31,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
121/265 място
2 225 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
233/265 място
10 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
55/265 място
2,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
45/265 място
1,6 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
93/265 място
14 501 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
189/265 място
57,3 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
207/265 място
31,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
213/265 място
-16,5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
198/265 място
-0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
88/265 място
27 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
93/265 място
513 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
112/265 място
5 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
150/265 място
2 836 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
99/265 място
4 Легла/1000 души
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
111/265 място
891 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
110/265 място
3,8 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
155/265 място
24,1 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
140/265 място
1,3 %