Общински профили
<- към списъка с общини

Община Берковица: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
154/265 място
92,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
180/265 място
14,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
244/265 място
924 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
119/265 място
17,2 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
211/265 място
5,9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
113/265 място
0,2 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
95/265 място
2 731 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
155/265 място
10,1 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
129/265 място
53,9 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
135/265 място
727
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
76/265 място
16,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
85/265 място
31,2 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
91/265 място
25,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
129/265 място
1 788 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
213/265 място
13,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
220/265 място
1,6 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
55/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
93/265 място
14 501 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
189/265 място
57,3 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
207/265 място
31,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
60/265 място
73,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
205/265 място
-19,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
51/265 място
0,7 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
89/265 място
26 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
112/265 място
542 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
109/265 място
5 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
180/265 място
3 146 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
155/265 място
24,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
81/265 място
3,5 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
111/265 място
891 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
82/265 място
305 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
140/265 място
1,3 %