Общински профили
<- към списъка с общини

Община Трявна: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
71/265 място
122,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
23/265 място
13 643 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
96/265 място
2,1 млн. евро
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
103/265 място
26 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
94/265 място
2 851 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
162/265 място
1 172 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
53/265 място
4,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
8/265 място
19,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
41/265 място
20,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
116/265 място
24 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
67/265 място
2 712 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
167/265 място
15,1 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
130/265 място
2,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
62/265 място
1,8 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
138/265 място
9 180 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
206/265 място
56,4 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
235/265 място
34,3 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
233/265 място
-19,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
137/265 място
0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
72/265 място
42 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
21/265 място
209 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
92/265 място
6 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
24/265 място
1 500 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
9/265 място
25 Легла/1000 души
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
157/265 място
525 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
45/265 място
4,3 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
135/265 място
25,8 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
16/265 място
0,3 %