Общински профили
<- към списъка с общини

Община Трявна: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
161/265 място
87,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
145/265 място
25,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
164/265 място
2 607 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
133/265 място
11,1 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
194/265 място
8,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
93/265 място
2 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
94/265 място
2 758 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
53/265 място
4,7 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
2/265 място
71,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
154/265 място
707
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
41/265 място
20,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
8/265 място
19,5 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
138/265 място
16,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
125/265 място
1 807 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
170/265 място
17,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
202/265 място
1,8 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
130/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
138/265 място
9 180 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
206/265 място
56,4 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
235/265 място
34,3 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
11/265 място
94,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
210/265 място
-20,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
83/265 място
0,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
71/265 място
43 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
37/265 място
207 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
90/265 място
6 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
48/265 място
1 609 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
135/265 място
25,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
62/265 място
3,7 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
157/265 място
525 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
143/265 място
129 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
16/265 място
0,3 %