Общински профили
<- към списъка с общини

Община Две могили: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
153/265 място
96,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
140/265 място
27 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
124/265 място
3 491 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
144/265 място
9,2 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
151/265 място
12,6 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
160/265 място
1 228 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
206/265 място
16,1 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
153/265 място
51 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
160/265 място
699
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
168/265 място
11,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
184/265 място
42,2 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
179/265 място
12,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
127/265 място
1 801 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
102/265 място
22,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
66/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
137/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
172/265 място
7 018 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
190/265 място
57,3 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
214/265 място
31,9 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
161/265 място
46,5 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
234/265 място
-23,6 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
247/265 място
-0,7 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
175/265 място
3 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
218/265 място
2 257 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
165/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
214/265 място
3 869 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
25/265 място
37,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
139/265 място
3,2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
174/265 място
447 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
118/265 място
180 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
145/265 място
1,4 %