Общински профили
<- към списъка с общини

Община Враца: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
33/265 място
1 519,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
30/265 място
375,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
63/265 място
6 023 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
39/265 място
255,6 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
25/265 място
127,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
16/265 място
187,2 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
20/265 място
16 947 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
50/265 място
4,6 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
68/265 място
60,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
110/265 място
753
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
15/265 място
26,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
13/265 място
20,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
17/265 място
97,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
189/265 място
1 601 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
67/265 място
25,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
153/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
72/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
19/265 място
61 742 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
36/265 място
63,4 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
63/265 място
23,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
36/265 място
81 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
84/265 място
-11 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
99/265 място
0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
14/265 място
360 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
25/265 място
168 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
15/265 място
35 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
66/265 място
1 782 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
46/265 място
32 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
27/265 място
3,9 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
19/265 място
5 409 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
21/265 място
1 443 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
38/265 място
0,4 %