Общински профили
<- към списъка с общини

Община Гоце Делчев: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
55/265 място
677,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
55/265 място
160,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
78/265 място
5 409 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
50/265 място
167 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
47/265 място
59,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
46/265 място
23,5 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
38/265 място
10 531 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
164/265 място
11,1 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
76/265 място
59,7 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
193/265 място
666
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
62/265 място
17,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
122/265 място
35,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
37/265 място
51,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
131/265 място
1 776 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
178/265 място
16,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
211/265 място
1,7 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
6/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
43/265 място
29 383 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
11/265 място
65,7 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
10/265 място
18,8 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
107/265 място
61,6 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
14/265 място
-5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
36/265 място
122 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
50/265 място
238 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
24/265 място
25 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
29/265 място
1 185 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
49/265 място
31,7 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
25/265 място
4,0 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
34/265 място
3 099 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
26/265 място
1 186 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
56/265 място
0,7 %