Общински профили
<- към списъка с общини

Община Суворово: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
135/265 място
125,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
154/265 място
23 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
143/265 място
2 970 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
176/265 място
3,4 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
180/265 място
9,1 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
114/265 място
0,1 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
182/265 място
993 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
123/265 място
8,1 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
86/265 място
58,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
13/265 място
1 111
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
158/265 място
11,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
165/265 място
39,2 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
158/265 място
13,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
71/265 място
2 173 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
144/265 място
19,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
68/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
262/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
177/265 място
6 491 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
146/265 място
59,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
125/265 място
26,1 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
122/265 място
57,6 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
162/265 място
-16,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
218/265 място
-0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
168/265 място
4 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
188/265 място
1 589 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
166/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
215/265 място
3 877 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
225/265 място
18,3 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
102/265 място
3,4 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
162/265 място
507 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
72/265 място
337 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
198/265 място
2,4 %