Общински профили
<- към списъка с общини

Община Суворово: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
94/265 място
1 297 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
123/265 място
8,1 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
86/265 място
58,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
158/265 място
11,8 %
Икономика и инвестиции
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи, 2019-2022 г.
118/265 място
54,2 млн. лв.
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
135/265 място
125,4 млн. лв.
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
158/265 място
13,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
71/265 място
2 173 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
144/265 място
19,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
68/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
262/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
177/265 място
6 491 души
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
125/265 място
26,1 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
122/265 място
57,6 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
168/265 място
4 лекари
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
225/265 място
18,3 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
102/265 място
3,4 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
162/265 място
507 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
72/265 място
337 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
198/265 място
2,4 %