Общински профили
<- към списъка с общини

Община Банско: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
77/265 място
115,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
58/265 място
9 087 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
35/265 място
64,1 млн. евро
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
75/265 място
45 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
56/265 място
183,9 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
64/265 място
4 786 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
173/265 място
1 145 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
105/265 място
6,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
44/265 място
24,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
20/265 място
23,9 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
41/265 място
56,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
12/265 място
4 343 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
21/265 място
33,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
67/265 място
2,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
153/265 място
2 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
104/265 място
12 722 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
51/265 място
62,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
60/265 място
23,1 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
61/265 място
-6,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
28/265 място
3,7 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
111/265 място
14 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
122/265 място
940 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
44/265 място
15 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
5/265 място
850 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
Няма данни
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
103/265 място
944 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
151/265 място
3,5 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
59/265 място
30,7 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
32/265 място
0,4 %