Общински профили
<- към списъка с общини

Община Банско: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
84/265 място
289,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
85/265 място
74 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
71/265 място
5 678 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
79/265 място
70 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
88/265 място
28 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
30/265 място
64 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
71/265 място
4 203 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
105/265 място
6,7 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
43/265 място
63,1 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
179/265 място
676
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
20/265 място
23,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
44/265 място
24,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
66/265 място
32 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
45/265 място
2 510 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
10/265 място
46,1 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
157/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
67/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
104/265 място
12 722 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
51/265 място
62,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
60/265 място
23,1 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
12/265 място
91,8 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
75/265 място
-10,5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
25/265 място
1,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
109/265 място
14 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
136/265 място
912 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
42/265 място
15 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
24/265 място
869 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
59/265 място
30,7 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
88/265 място
3,5 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
103/265 място
944 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
57/265 място
485 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
32/265 място
0,4 %