Общински профили
<- към списъка с общини

Община Панагюрище: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
41/265 място
1 092,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
27/265 място
416,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
8/265 място
19 190 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
56/265 място
148 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
37/265 място
75 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
45/265 място
7 760 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
77/265 място
5,4 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
24/265 място
66,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
8/265 място
1 285
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
69/265 място
17 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
54/265 място
26,5 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
78/265 място
29,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
253/265 място
1 355 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
24/265 място
37,8 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
252/265 място
1,4 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
127/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
55/265 място
22 084 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
63/265 място
62,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
117/265 място
25,5 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
70/265 място
71,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
109/265 място
-12,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
197/265 място
-0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
23/265 място
207 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
18/265 място
104 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
62/265 място
9 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
126/265 място
2 410 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
118/265 място
27,4 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
80/265 място
3,6 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
67/265 място
1 524 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
67/265 място
413 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
41/265 място
0,5 %