Общински профили
<- към списъка с общини

Община Панагюрище: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
27/265 място
453,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
10/265 място
20 953 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
41/265 място
86 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
62/265 място
154,6 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
45/265 място
7 906 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
9/265 място
2 050 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
77/265 място
5,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
54/265 място
26,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
69/265 място
17 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
89/265 място
32,8 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
262/265 място
1 537 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
18/265 място
33,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
127/265 място
2,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
16/265 място
1,4 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
55/265 място
22 084 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
63/265 място
62,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
117/265 място
25,5 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
100/265 място
-8,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
235/265 място
-0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
24/265 място
196 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
2/265 място
108 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
56/265 място
10 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
89/265 място
2 163 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
19/265 място
16 Легла/1000 души
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
67/265 място
1 524 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
80/265 място
4,1 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
118/265 място
27,4 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
41/265 място
0,5 %