Общински профили
<- към списъка с общини

Община Кочериново: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
226/265 място
28,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
233/265 място
5,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
225/265 място
1 315 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
163/265 място
5,6 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
240/265 място
3,6 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
232/265 място
543 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
97/265 място
6,3 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
52/265 място
62,1 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
263/265 място
528
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
104/265 място
14,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
90/265 място
31,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
232/265 място
8,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
94/265 място
1 993 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
97/265 място
22,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
12/265 място
4 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
257/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
220/265 място
4 260 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
231/265 място
54,1 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
238/265 място
35 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
159/265 място
47 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
244/265 място
-29 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
116/265 място
0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
174/265 място
3 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
169/265 място
1 359 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
226/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
226/265 място
4 215 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
196/265 място
21,2 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
107/265 място
3,4 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
217/265 място
264 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
21/265 място
0,3 %