Общински профили
<- към списъка с общини

Община Доспат: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
174/265 място
73,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
164/265 място
19,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
168/265 място
2 491 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
113/265 място
22,2 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
115/265 място
18,5 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
143/265 място
1 629 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
198/265 място
14,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
79/265 място
59,4 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
230/265 място
623
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
129/265 място
13,3 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
124/265 място
35,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
153/265 място
14,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
102/265 място
1 953 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
236/265 място
11,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
232/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
61/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
164/265 място
7 510 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
3/265 място
67,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
28/265 място
21 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
206/265 място
26,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
61/265 място
-10 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
257/265 място
-0,9 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
144/265 място
6 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
156/265 място
1 211 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
168/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
212/265 място
3 827 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
21/265 място
39,5 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
59/265 място
3,7 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
151/265 място
552 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
203/265 място
29 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
47/265 място
0,5 %