Общински профили
<- към списъка с общини

Община Русе: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
5/265 място
8 717,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
5/265 място
1 516,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
25/265 място
9 924 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
5/265 място
2 666,9 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
5/265 място
427,3 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
8/265 място
355,3 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
5/265 място
53 473 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
22/265 място
3,2 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
14/265 място
67,8 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
45/265 място
862
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
11/265 място
28,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
12/265 място
20 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
6/265 място
172,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
264/265 място
1 232 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
39/265 място
31,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
150/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
37/265 място
2,2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
6/265 място
141 356 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
67/265 място
62,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
100/265 място
24,7 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
15/265 място
90,6 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
100/265 място
-11,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
90/265 място
0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
7/265 място
720 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
33/265 място
193 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
5/265 място
88 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
60/265 място
1 736 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
22/265 място
38,4 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
34/265 място
3,9 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
6/265 място
11 814 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
6/265 място
3 829 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
33/265 място
0,4 %