Общински профили
<- към списъка с общини

Община Русе: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
40/265 място
1 451 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
5/265 място
8 717,6 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
150/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
37/265 място
2,2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
6/265 място
141 356 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
15/265 място
90,6 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
7/265 място
720 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
6/265 място
11 814 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
6/265 място
3 829 ученици