Общински профили
<- към списъка с общини

Община Павликени: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
65/265 място
516,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
67/265 място
113,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
73/265 място
5 619 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
67/265 място
109,6 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
46/265 място
60,1 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
73/265 място
4 081 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
124/265 място
8,4 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
130/265 място
53,8 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
122/265 място
741
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
83/265 място
16 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
95/265 място
32,2 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
57/265 място
34,7 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
113/265 място
1 887 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
115/265 място
21,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
42/265 място
3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
254/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
69/265 място
18 737 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
211/265 място
56,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
220/265 място
32,5 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
138/265 място
52,9 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
209/265 място
-20,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
80/265 място
0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
55/265 място
59 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
69/265 място
309 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
86/265 място
6 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
193/265 място
3 365 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
192/265 място
21,6 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
123/265 място
3,3 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
86/265 място
1 177 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
79/265 място
316 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
113/265 място
1,1 %