Общински профили
<- към списъка с общини

Община Батак: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
222/265 място
31,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
222/265 място
8,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
215/265 място
1 592 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
251/265 място
1,9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
155/265 място
1 320 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
177/265 място
12 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
133/265 място
53,7 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
98/265 място
766
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
108/265 място
14,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
102/265 място
32,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
204/265 място
10,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
64/265 място
2 238 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
187/265 място
16,1 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
41/265 място
3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
46/265 място
2,4 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
204/265 място
4 869 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
40/265 място
63,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
127/265 място
26,3 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
142/265 място
51,6 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
171/265 място
-17,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
186/265 място
-0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
176/265 място
3 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
186/265 място
1 571 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
155/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
54/265 място
1 690 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
141/265 място
25,5 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
111/265 място
3,4 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
214/265 място
272 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
182/265 място
70 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
186/265 място
2,2 %