Общински профили
<- към списъка с общини

Община Батак: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
45/265 място
1 430 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
222/265 място
31,2 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
41/265 място
3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
46/265 място
2,4 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
204/265 място
4 869 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
142/265 място
51,6 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
176/265 място
3 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
214/265 място
272 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
182/265 място
70 ученици