Общински профили
<- към списъка с общини

Община Хаджидимово: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
172/265 място
76,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
168/265 място
17,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
192/265 място
1 989 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
96/265 място
35 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
145/265 място
13,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
138/265 място
1 747 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
174/265 място
11,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
166/265 място
50,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
181/265 място
672
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
171/265 място
11,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
164/265 място
39,2 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
180/265 място
12,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
230/265 място
1 421 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
197/265 място
15,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
256/265 място
1,3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
7/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
143/265 място
8 860 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
27/265 място
63,7 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
73/265 място
23,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
205/265 място
26,9 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
97/265 място
-11,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
251/265 място
-0,8 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
200/265 място
2 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
251/265 място
4 286 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
124/265 място
4 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
108/265 място
2 208 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
114/265 място
27,6 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
60/265 място
3,7 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
119/265 място
818 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
66/265 място
0,8 %