Общински профили
<- към списъка с общини

Община Ябланица: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
26/265 място
1 544 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
238/265 място
22,7 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
243/265 място
38,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
146/265 място
12,2 %
Икономика и инвестиции
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи, 2019-2022 г.
144/265 място
36 млн. лв.
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
119/265 място
156,4 млн. лв.
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
183/265 място
12,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
67/265 място
2 205 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
231/265 място
12,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
61/265 място
2,8 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
62/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
189/265 място
5 627 души
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
41/265 място
22,1 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
168/265 място
44 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
5/265 място
-0,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
158/265 място
-0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
239/265 място
1 лекари
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
144/265 място
25,4 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
185/265 място
2,8 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
140/265 място
626 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
108/265 място
214 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
261/265 място
7,8 %