Общински профили
<- към списъка с общини

Община Ябланица: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
119/265 място
156,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
127/265 място
33 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
68/265 място
5 805 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
190/265 място
2,1 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
162/265 място
10,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
171/265 място
1 084 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
238/265 място
22,7 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
243/265 място
38,7 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
21/265 място
991
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
146/265 място
12,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
204/265 място
44,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
183/265 място
12,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
67/265 място
2 205 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
231/265 място
12,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
61/265 място
2,8 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
62/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
189/265 място
5 627 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
201/265 място
56,7 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
41/265 място
22,1 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
168/265 място
44 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
5/265 място
-0,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
187/265 място
-0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
239/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
258/265 място
5 529 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
171/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
163/265 място
2 844 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
144/265 място
25,4 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
185/265 място
2,8 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
140/265 място
626 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
108/265 място
214 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
261/265 място
7,8 %