Общински профили
<- към списъка с общини

Община Опан: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
140/265 място
118,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
166/265 място
18,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
53/265 място
6 566 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
202/265 място
7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
57/265 място
14,7 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
244/265 място
413 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
74/265 място
5,4 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
165/265 място
50,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
191/265 място
667
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
258/265 място
5,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
216/265 място
46,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
242/265 място
7,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
24/265 място
3 008 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
153/265 място
18,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
184/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
212/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
245/265 място
2 418 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
257/265 място
47,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
256/265 място
43,4 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
250/265 място
-32,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
227/265 място
-0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
180/265 място
3 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
129/265 място
769 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
Няма данни
Население на една аптека (2022 г.)
Няма данни
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
256/265 място
13,5 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
235/265 място
2,1 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
247/265 място
99 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
129/265 място
1,2 %