Общински профили
<- към списъка с общини

Община Плевен: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
9/265 място
3 626,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
8/265 място
740,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
56/265 място
6 469 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
24/265 място
730,9 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
7/265 място
288,8 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
19/265 място
151,2 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
7/265 място
38 674 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
70/265 място
5,2 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
27/265 място
65,8 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
72/265 място
802
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
7/265 място
29,3 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
7/265 място
19,3 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
7/265 място
157,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
233/265 място
1 418 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
54/265 място
28,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
15/265 място
3,9 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
146/265 място
2,9 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
7/265 място
113 131 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
87/265 място
61,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
101/265 място
24,7 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
32/265 място
82,1 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
58/265 място
-9,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
120/265 място
0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
4/265 място
1 335 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
17/265 място
83 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
9/265 място
57 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
89/265 място
2 007 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
61/265 място
30,6 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
50/265 място
3,8 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
8/265 място
10 554 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
7/265 място
3 396 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
54/265 място
0,7 %