Общински профили
<- към списъка с общини

Община Плевен: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
8/265 място
943,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
63/265 място
8 475 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
21/265 място
180,6 млн. евро
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
12/265 място
272 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
23/265 място
949,4 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
7/265 място
39 926 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
52/265 място
1 407 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
70/265 място
5,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
7/265 място
19,3 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
7/265 място
29,3 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
7/265 място
183 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
245/265 място
1 659 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
60/265 място
23,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
146/265 място
2,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
251/265 място
3,9 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
7/265 място
113 131 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
87/265 място
61,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
101/265 място
24,7 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
76/265 място
-7,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
218/265 място
-0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
4/265 място
1 412 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
1/265 място
78 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
9/265 място
57 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
65/265 място
1 953 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
10/265 място
21 Легла/1000 души
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
8/265 място
10 554 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
70/265 място
4,1 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
61/265 място
30,6 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
54/265 място
0,7 %