Общински профили
<- към списъка с общини

Община Нови пазар: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
98/265 място
218,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
96/265 място
61,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
112/265 място
3 907 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
78/265 място
73,4 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
95/265 място
25,3 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
47/265 място
23 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
91/265 място
2 789 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
89/265 място
6 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
134/265 място
53,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
104/265 място
755
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
139/265 място
12,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
161/265 място
39,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
72/265 място
31,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
73/265 място
2 147 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
184/265 място
16,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
40/265 място
3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
206/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
92/265 място
14 702 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
69/265 място
62,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
80/265 място
23,8 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
78/265 място
69,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
59/265 място
-9,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
60/265 място
0,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
108/265 място
14 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
142/265 място
1 035 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
96/265 място
5 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
179/265 място
3 129 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
177/265 място
22,7 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
172/265 място
2,9 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
78/265 място
1 297 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
78/265 място
317 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
142/265 място
1,3 %