Общински профили
<- към списъка с общини

Община Луковит: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
111/265 място
58,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
163/265 място
3 770 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
155/265 място
11 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
141/265 място
9,7 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
105/265 място
2 552 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
82/265 място
1 326 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
221/265 място
19,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
171/265 място
40,3 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
145/265 място
12,3 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
93/265 място
31,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
168/265 място
2 024 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
149/265 място
16 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
205/265 място
3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
227/265 място
3 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
86/265 място
15 761 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
176/265 място
58,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
40/265 място
22,1 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
30/265 място
-4,3 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
188/265 място
-0,0 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
63/265 място
51 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
46/265 място
302 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
99/265 място
5 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
167/265 място
3 105 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
15/265 място
18 Легла/1000 души
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
70/265 място
1 412 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
191/265 място
3,2 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
200/265 място
21 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
207/265 място
2,9 %