Общински профили
<- към списъка с общини

Община Луковит: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
105/265 място
201,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
112/265 място
45 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
151/265 място
2 783 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
146/265 място
8,7 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
150/265 място
12,6 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
104/265 място
2 513 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
221/265 място
19,2 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
250/265 място
37,4 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
129/265 място
732
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
145/265 място
12,3 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
171/265 място
40,3 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
86/265 място
26 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
159/265 място
1 677 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
176/265 място
16,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
43/265 място
3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
205/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
86/265 място
15 761 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
176/265 място
58,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
40/265 място
22,1 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
146/265 място
50,4 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
31/265 място
-7,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
193/265 място
-0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
67/265 място
49 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
71/265 място
315 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
99/265 място
5 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
184/265 място
3 233 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
200/265 място
21 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
183/265 място
2,8 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
70/265 място
1 412 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
55/265 място
517 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
207/265 място
2,9 %