Общински профили
<- към списъка с общини

Община Средец: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
72/265 място
100,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
45/265 място
7 076 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
129/265 място
15,9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
120/265 място
2 236 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
154/265 място
10,1 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
198/265 място
46,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
39/265 място
880
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
150/265 място
12,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
189/265 място
42,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
68/265 място
31,7 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
52/265 място
2 436 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
87/265 място
23,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
23/265 място
3,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
227/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
102/265 място
13 145 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
148/265 място
59,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
95/265 място
24,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
117/265 място
59,1 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
134/265 място
-14,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
174/265 място
-0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
110/265 място
13 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
140/265 място
993 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
128/265 място
4 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
203/265 място
3 536 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
204/265 място
20,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
187/265 място
2,8 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
85/265 място
1 186 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
81/265 място
307 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
252/265 място
5 %