Общински профили
<- към списъка с общини

Община Средец: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
124/265 място
48,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
168/265 място
3 714 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
118/265 място
19 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
121/265 място
2 241 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
59/265 място
1 390 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
154/265 място
10,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
189/265 място
42,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
150/265 място
12,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
80/265 място
34,7 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
69/265 място
2 689 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
66/265 място
22,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
227/265 място
3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
245/265 място
3,5 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
102/265 място
13 145 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
148/265 място
59,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
95/265 място
24,6 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
79/265 място
-8,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
93/265 място
1,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
108/265 място
14 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
121/265 място
924 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
101/265 място
5 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
137/265 място
2 602 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
93/265 място
4 Легла/1000 души
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
85/265 място
1 186 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
195/265 място
3,1 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
204/265 място
20,8 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
252/265 място
5 %