Общински профили
<- към списъка с общини

Община Раднево: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
Няма данни
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
24/265 място
144 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
37/265 място
10 378 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
5/265 място
2 450 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
56/265 място
4,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
81/265 място
30,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
127/265 място
13,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
76/265 място
35,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
130/265 място
2 212 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
38/265 място
28 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
58/265 място
2,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
148/265 място
2 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
82/265 място
16 585 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
90/265 място
61,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
109/265 място
25 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
165/265 място
-13,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
208/265 място
-0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
82/265 място
32 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
89/265 място
499 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
63/265 място
8 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
76/265 място
2 047 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
8/265 място
26 Легла/1000 души
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
82/265 място
1 257 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
182/265 място
3,3 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
131/265 място
26,2 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
151/265 място
1,5 %