Общински профили
<- към списъка с общини

Община Раднево: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
24/265 място
2 153,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
6/265 място
1 414,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
1/265 място
81 251 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
19/265 място
140,1 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
110/265 място
0,3 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
36/265 място
10 654 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
56/265 място
4,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
74/265 място
59,9 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
3/265 място
1 657
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
127/265 място
13,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
81/265 място
30,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
93/265 място
25,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
207/265 място
1 532 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
21/265 място
39,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
179/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
58/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
82/265 място
16 585 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
90/265 място
61,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
109/265 място
25 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
101/265 място
62,5 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
151/265 място
-15,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
213/265 място
-0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
84/265 място
30 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
111/265 място
540 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
70/265 място
8 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
101/265 място
2 176 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
131/265 място
26,2 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
164/265 място
3,0 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
82/265 място
1 257 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
83/265 място
301 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
151/265 място
1,5 %