Общински профили
<- към списъка с общини

Община Айтос: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
91/265 място
266,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
101/265 място
53,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
196/265 място
1 932 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
91/265 място
42,4 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
98/265 място
24,5 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
92/265 място
2,1 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
77/265 място
3 668 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
88/265 място
5,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
109/265 място
55,8 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
175/265 място
679
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
112/265 място
13,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
182/265 място
41,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
55/265 място
34,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
245/265 място
1 385 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
164/265 място
17,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
265/265 място
1 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
45/265 място
2,3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
48/265 място
25 481 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
61/265 място
62,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
23/265 място
20,4 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
76/265 място
69,4 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
41/265 място
-8,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
209/265 място
-0,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
62/265 място
52 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
101/265 място
482 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
44/265 място
14 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
82/265 място
1 962 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
54/265 място
31,2 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
121/265 място
3,3 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
42/265 място
2 375 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
69/265 място
398 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
205/265 място
2,8 %