Общински профили
<- към списъка с общини

Община Айтос: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
115/265 място
56 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
223/265 място
2 220 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
85/265 място
3,5 млн. евро
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
122/265 място
18 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
81/265 място
66,4 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
79/265 място
3 486 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
187/265 място
1 118 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
88/265 място
5,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
182/265 място
41,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
112/265 място
13,9 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
61/265 място
41,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
246/265 място
1 657 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
71/265 място
21,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
45/265 място
2,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
2/265 място
1 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
48/265 място
25 481 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
61/265 място
62,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
23/265 място
20,4 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
26/265 място
-4,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
62/265 място
51 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
87/265 място
490 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
42/265 място
15 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
37/265 място
1 681 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
103/265 място
3 Легла/1000 души
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
42/265 място
2 375 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
111/265 място
3,8 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
54/265 място
31,2 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
205/265 място
2,8 %