Общински профили
<- към списъка с общини

Община Чипровци: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
235/265 място
19,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
231/265 място
5,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
200/265 място
1 812 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
234/265 място
4,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
238/265 място
443 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
254/265 място
30 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
191/265 място
47,1 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
226/265 място
628
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
164/265 място
11,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
69/265 място
28,3 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
251/265 място
6,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
70/265 място
2 180 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
194/265 място
15,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
33/265 място
3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
224/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
240/265 място
2 859 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
255/265 място
50,3 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
257/265 място
43,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
153/265 място
48,3 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
257/265 място
-36 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
35/265 място
0,9 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
213/265 място
2 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
170/265 място
1 371 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
237/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
177/265 място
3 063 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
171/265 място
23 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
51/265 място
3,8 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
259/265 място
57 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
67/265 място
0,8 %