Общински профили
<- към списъка с общини

Община Хисаря: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
76/265 място
401,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
106/265 място
48,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
94/265 място
4 557 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
160/265 място
6,5 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
111/265 място
20,1 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
101/265 място
2 522 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
61/265 място
5 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
71/265 място
60,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
85/265 място
783
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
73/265 място
16,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
96/265 място
32,2 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
118/265 място
19,8 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
108/265 място
1 912 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
35/265 място
33,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
258/265 място
1,3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
57/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
118/265 място
10 592 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
221/265 място
55,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
236/265 място
34,4 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
119/265 място
58,6 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
229/265 място
-22,6 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
167/265 място
-0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
103/265 място
18 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
113/265 място
568 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
112/265 място
4 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
153/265 място
2 640 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
109/265 място
27,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
192/265 място
2,7 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
153/265 място
535 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
111/265 място
209 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
53/265 място
0,6 %