Общински профили
<- към списъка с общини

Община Раковски: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
28/265 място
1 765,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
48/265 място
203,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
35/265 място
8 033 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
29/265 място
448,7 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
32/265 място
97,9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
21/265 място
115,9 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
50/265 място
6 688 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
152/265 място
10 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
48/265 място
62,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
30/265 място
926
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
189/265 място
10 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
187/265 място
42,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
52/265 място
35,7 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
244/265 място
1 389 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
150/265 място
18,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
93/265 място
2,4 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
26/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
47/265 място
25 893 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
47/265 място
63 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
13/265 място
19,5 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
120/265 място
57,9 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
15/265 място
-5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
118/265 място
0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
86/265 място
29 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
134/265 място
884 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
59/265 място
10 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
140/265 място
2 537 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
124/265 място
26,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
234/265 място
2,2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
49/265 място
1 944 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
48/265 място
671 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
232/265 място
3,9 %