Общински профили
<- към списъка с общини

Община Раковски: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
44/265 място
1 437 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
28/265 място
1 765,3 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
93/265 място
2,4 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
26/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
47/265 място
25 893 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
120/265 място
57,9 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
86/265 място
29 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
49/265 място
1 944 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
48/265 място
671 ученици