Общински профили
<- към списъка с общини

Община Видин: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
52/265 място
801,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
53/265 място
162,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
135/265 място
3 197 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
61/265 място
133,7 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
56/265 място
48,9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
35/265 място
11 174 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
111/265 място
7,1 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
107/265 място
56 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
161/265 място
698
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
35/265 място
21,3 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
19/265 място
21,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
28/265 място
65,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
236/265 място
1 411 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
57/265 място
27,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
100/265 място
2,2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
174/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
25/265 място
47 847 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
140/265 място
59,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
167/265 място
28,7 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
38/265 място
80,3 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
176/265 място
-17,5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
21/265 място
235 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
34/265 място
197 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
20/265 място
30 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
55/265 място
1 698 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
99/265 място
28,5 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
54/265 място
3,8 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
26/265 място
4 064 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
28/265 място
1 113 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
50/265 място
0,5 %