Общински профили
<- към списъка с общини

Община Руен: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
89/265 място
270 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
98/265 място
56,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
188/265 място
2 065 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
44/265 място
189 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
191/265 място
8,5 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
43/265 място
25,3 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
72/265 място
4 195 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
130/265 място
8,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
202/265 място
45,4 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
163/265 място
693
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
261/265 място
4,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
262/265 място
63,2 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
63/265 място
32,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
263/265 място
1 247 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
253/265 място
10,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
30/265 място
3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
124/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
46/265 място
26 385 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
10/265 място
65,7 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
7/265 място
17,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
7/265 място
-3,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
182/265 място
-0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
117/265 място
11 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
224/265 място
2 369 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
83/265 място
7 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
216/265 място
3 902 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
30/265 място
35,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
86/265 място
3,5 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
39/265 място
2 723 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
191/265 място
54 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
231/265 място
3,9 %