Общински профили
<- към списъка с общини

Община Руен: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
199/265 място
1 099 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
89/265 място
270 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
30/265 място
3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
124/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
46/265 място
26 385 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
117/265 място
11 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
39/265 място
2 723 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
191/265 място
54 ученици