Общински профили
<- към списъка с общини

Община Харманли: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
71/265 място
416,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
86/265 място
71,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
144/265 място
2 949 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
65/265 място
113,9 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
91/265 място
25,8 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
72/265 място
7 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
69/265 място
4 228 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
122/265 място
8,1 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
141/265 място
52,1 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
216/265 място
643
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
111/265 място
14 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
167/265 място
39,5 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
80/265 място
29 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
251/265 място
1 361 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
69/265 място
25,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
115/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
69/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
58/265 място
21 623 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
119/265 място
60,7 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
90/265 място
24,4 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
44/265 място
78,1 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
66/265 място
-10,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
215/265 място
-0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
61/265 място
54 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
91/265 място
392 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
64/265 място
9 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
156/265 място
2 702 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
92/265 място
28,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
134/265 място
3,2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
47/265 място
2 020 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
91/265 място
281 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
230/265 място
3,8 %