Общински профили
<- към списъка с общини

Община Харманли: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
85/265 място
96,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
135/265 място
4 540 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
76/265 място
7,8 млн. евро
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
89/265 място
33 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
64/265 място
149 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
72/265 място
4 101 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
196/265 място
1 102 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
122/265 място
8,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
167/265 място
39,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
111/265 място
14 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
72/265 място
37,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
234/265 място
1 761 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
75/265 място
21,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
69/265 място
2,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
85/265 място
2 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
58/265 място
21 623 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
119/265 място
60,7 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
90/265 място
24,4 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
92/265 място
-8,5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
82/265 място
1,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
65/265 място
48 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
78/265 място
442 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
86/265 място
6 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
189/265 място
3 552 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
101/265 място
4 Легла/1000 души
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
47/265 място
2 020 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
123/265 място
3,7 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
92/265 място
28,8 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
230/265 място
3,8 %