Общински профили
<- към списъка с общини

Община Малко Търново: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
188/265 място
12,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
101/265 място
4 151 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
210/265 място
6,1 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
231/265 място
546 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
167/265 място
11,3 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
116/265 място
55,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
82/265 място
784
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
130/265 място
13,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
173/265 място
40,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
230/265 място
8,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
14/265 място
3 244 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
180/265 място
16,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
24/265 място
3,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
204/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
242/265 място
2 628 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
254/265 място
50,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
248/265 място
37,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
98/265 място
63 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
254/265 място
-34,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
232/265 място
-0,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
230/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
230/265 място
2 526 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
204/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
40/265 място
1 517 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
258/265 място
13,4 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
216/265 място
2,3 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
240/265 място
136 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
180/265 място
72 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
246/265 място
4,6 %