Общински профили
<- към списъка с общини

Община Елин Пелин: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
20/265 място
2 378,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
26/265 място
446,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
9/265 място
19 082 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
38/265 място
284 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
12/265 място
185 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
7/265 място
429,9 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
41/265 място
9 016 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
5/265 място
2,4 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
11/265 място
68,8 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
11/265 място
1 159
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
39/265 място
21 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
28/265 място
22,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
56/265 място
34,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
209/265 място
1 523 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
29/265 място
35,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
10/265 място
4 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
207/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
52/265 място
23 104 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
33/265 място
63,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
34/265 място
21,8 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
199/265 място
29,1 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
88/265 място
-11,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
111/265 място
0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
49/265 място
63 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
82/265 място
362 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
38/265 място
16 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
37/265 място
1 461 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
87/265 място
29,2 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
133/265 място
3,2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
66/265 място
1 562 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
123/265 място
164 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
26/265 място
0,4 %