Общински профили
<- към списъка с общини

Община Мездра: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
153/265 място
1 191 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
111/265 място
181,5 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
71/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
210/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
76/265 място
17 669 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
147/265 място
50,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
54/265 място
59 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
83/265 място
1 198 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
75/265 място
327 ученици