Общински профили
<- към списъка с общини

Община Мездра: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
111/265 място
181,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
95/265 място
62 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
123/265 място
3 526 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
70/265 място
97,5 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
65/265 място
41,6 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
77/265 място
5 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
74/265 място
4 079 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
60/265 място
4,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
41/265 място
63,4 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
131/265 място
732
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
57/265 място
18,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
14/265 място
20,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
67/265 място
32 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
117/265 място
1 858 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
161/265 място
17,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
71/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
210/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
76/265 място
17 669 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
102/265 място
61,3 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
133/265 място
26,7 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
147/265 място
50,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
154/265 място
-16,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
243/265 място
-0,6 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
54/265 място
59 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
61/265 място
289 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
81/265 място
7 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
138/265 място
2 513 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
134/265 място
25,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
105/265 място
3,4 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
83/265 място
1 198 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
75/265 място
327 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
80/265 място
0,8 %