Общински профили
<- към списъка с общини

Община Ихтиман: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
93/265 място
255,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
97/265 място
58,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
126/265 място
3 364 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
88/265 място
47 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
127/265 място
16,1 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
82/265 място
3,6 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
107/265 място
2 497 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
79/265 място
5,5 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
140/265 място
52,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
58/265 място
821
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
142/265 място
12,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
185/265 място
42,2 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
76/265 място
29,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
143/265 място
1 738 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
71/265 място
25 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
75/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
211/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
77/265 място
17 397 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
95/265 място
61,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
12/265 място
19,1 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
63/265 място
72,6 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
22/265 място
-5,6 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
185/265 място
-0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
79/265 място
35 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
103/265 място
491 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
74/265 място
7 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
134/265 място
2 476 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
168/265 място
23,4 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
190/265 място
2,8 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
58/265 място
1 719 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
49/265 място
607 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
182/265 място
2 %