Общински профили
<- към списъка с общини

Община Шабла: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
128/265 място
1 213 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
115/265 място
7,3 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
55/265 място
62 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
79/265 място
16,3 %
Икономика и инвестиции
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
121/265 място
0,1 млн. евро
Добавена стойност по факторни разходи, 2019-2022 г.
142/265 място
37,3 млн. лв.
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
177/265 място
71,2 млн. лв.
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
217/265 място
9,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
60/265 място
2 316 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
25/265 място
37,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
29/265 място
3,1 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
213/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
225/265 място
4 010 души
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
221/265 място
32,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
80/265 място
68,9 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
191/265 място
3 лекари
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
191/265 място
21,6 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
219/265 място
2,3 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
230/265 място
196 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
176/265 място
81 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
94/265 място
1 %