Общински профили
<- към списъка с общини

Община Шабла: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
177/265 място
71,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
134/265 място
28,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
51/265 място
6 643 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
201/265 място
7,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
205/265 място
771 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
115/265 място
7,3 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
55/265 място
62 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
109/265 място
753
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
79/265 място
16,3 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
99/265 място
32,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
217/265 място
9,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
60/265 място
2 316 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
25/265 място
37,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
29/265 място
3,1 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
213/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
225/265 място
4 010 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
187/265 място
57,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
221/265 място
32,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
80/265 място
68,9 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
196/265 място
-19,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
258/265 място
-0,9 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
191/265 място
3 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
164/265 място
1 302 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
198/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
100/265 място
2 163 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
191/265 място
21,6 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
219/265 място
2,3 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
230/265 място
196 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
176/265 място
81 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
94/265 място
1 %