Общински профили
<- към списъка с общини

Община Борован: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
Няма данни
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
208/265 място
5 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
225/265 място
562 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
234/265 място
1 027 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
253/265 място
29,3 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
199/265 място
43,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
251/265 място
6,9 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
196/265 място
13,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
55/265 място
2 876 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
236/265 място
9,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
44/265 място
2,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
105/265 място
2 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
205/265 място
4 839 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
217/265 място
55,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
123/265 място
26 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
105/265 място
-9,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
44/265 място
2,6 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
232/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
238/265 място
4 780 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
230/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
220/265 място
4 751 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
Няма данни
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
190/265 място
387 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
33/265 място
4,4 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
236/265 място
17 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
160/265 място
1,6 %