Общински профили
<- към списъка с общини

Община Мъглиж: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
164/265 място
84,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
153/265 място
23,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
175/265 място
2 379 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
130/265 място
13,3 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
154/265 място
11,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
151/265 място
1 390 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
113/265 място
7,2 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
215/265 място
43,1 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
90/265 място
775
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
216/265 място
8,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
229/265 място
49,8 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
116/265 място
20,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
82/265 място
2 046 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
96/265 място
22,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
22/265 място
3,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
63/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
126/265 място
9 992 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
199/265 място
56,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
116/265 място
25,5 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
197/265 място
30,4 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
98/265 място
-11,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
223/265 място
-0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
148/265 място
6 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
190/265 място
1 622 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
122/265 място
4 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
130/265 място
2 465 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
243/265 място
16 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
217/265 място
2,3 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
127/265 място
736 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
80/265 място
309 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
263/265 място
9,6 %