Общински профили
<- към списъка с общини

Община Мъглиж: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
154/265 място
31,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
185/265 място
3 235 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
135/265 място
16 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
111/265 място
22,2 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
150/265 място
1 401 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
121/265 място
1 219 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
113/265 място
7,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
229/265 място
49,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
216/265 място
8,9 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
122/265 място
23,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
96/265 място
2 439 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
111/265 място
18,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
63/265 място
2,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
246/265 място
3,5 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
126/265 място
9 992 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
199/265 място
56,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
116/265 място
25,5 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
91/265 място
-8,5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
169/265 място
0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
156/265 място
5 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
186/265 място
1 932 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
133/265 място
4 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
123/265 място
2 453 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
Няма данни
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
127/265 място
736 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
208/265 място
3,0 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
243/265 място
16 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
263/265 място
9,6 %