Общински профили
<- към списъка с общини

Община Септември: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
70/265 място
423,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
73/265 място
97,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
102/265 място
4 145 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
40/265 място
241,4 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
96/265 място
25,1 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
62/265 място
12,5 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
70/265 място
4 227 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
146/265 място
9,5 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
151/265 място
51,1 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
73/265 място
801
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
147/265 място
12,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
155/265 място
38,5 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
73/265 място
30,5 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
234/265 място
1 418 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
139/265 място
19,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
69/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
120/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
57/265 място
21 795 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
53/265 място
62,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
47/265 място
22,3 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
171/265 място
42 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
78/265 място
-10,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
194/265 място
-0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
121/265 място
11 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
205/265 място
1 942 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
46/265 място
13 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
69/265 място
1 811 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
197/265 място
21,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
205/265 място
2,6 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
73/265 място
1 381 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
56/265 място
485 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
144/265 място
1,4 %