Общински профили
<- към списъка с общини

Община Бургас: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
4/265 място
10 913,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
4/265 място
2 039,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
24/265 място
9 944 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
4/265 място
3 141,4 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
4/265 място
796,3 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
2/265 място
2 025,7 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
4/265 място
67 356 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
6/265 място
2,5 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
17/265 място
67,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
26/265 място
953
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
5/265 място
31,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
11/265 място
20 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
4/265 място
297,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
210/265 място
1 522 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
22/265 място
38,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
210/265 място
1,8 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
251/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
4/265 място
196 582 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
24/265 място
63,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
29/265 място
21,1 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
8/265 място
97,5 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
27/265 място
-6,4 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
87/265 място
0,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
5/265 място
1 225 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
23/265 място
159 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
4/265 място
125 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
51/265 място
1 641 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
9/265 място
43,6 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
37/265 място
3,9 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
4/265 място
20 000 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
4/265 място
6 192 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
84/265 място
0,9 %