Общински профили
<- към списъка с общини

Община Гулянци: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
155/265 място
91,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
149/265 място
24,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
170/265 място
2 472 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
101/265 място
23,1 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
161/265 място
1 219 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
186/265 място
13,4 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
163/265 място
50,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
184/265 място
671
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
214/265 място
8,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
138/265 място
37 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
130/265 място
17,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
114/265 място
1 872 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
167/265 място
17,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
35/265 място
3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
238/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
134/265 място
9 540 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
249/265 място
52,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
249/265 място
37,9 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
200/265 място
28,5 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
242/265 място
-28,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
230/265 място
-0,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
93/265 място
25 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
85/265 място
366 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
103/265 място
5 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
81/265 място
1 958 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
250/265 място
15 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
159/265 място
3,0 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
138/265 място
632 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
150/265 място
122 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
85/265 място
0,9 %