Общински профили
<- към списъка с общини

Община Гулянци: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
163/265 място
26,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
198/265 място
2 863 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
103/265 място
1,2 млн. евро
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
97/265 място
27 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
196/265 място
1,4 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
155/265 място
1 314 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
132/265 място
1 205 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
186/265 място
13,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
138/265 място
37 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
214/265 място
8,9 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
128/265 място
21,7 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
103/265 място
2 398 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
171/265 място
15 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
238/265 място
3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
232/265 място
3 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
134/265 място
9 540 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
249/265 място
52,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
249/265 място
37,9 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
244/265 място
-22,3 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
156/265 място
0,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
92/265 място
26 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
66/265 място
345 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
127/265 място
4 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
109/265 място
2 324 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
69/265 място
7 Легла/1000 души
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
138/265 място
632 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
217/265 място
2,9 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
250/265 място
15 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
85/265 място
0,9 %