Общински профили
<- към списъка с общини

Община Ловеч: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
39/265 място
1 229,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
39/265 място
244,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
65/265 място
5 960 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
42/265 място
202,2 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
45/265 място
60,8 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
36/265 място
33,4 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
31/265 място
11 983 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
86/265 място
5,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
70/265 място
60,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
63/265 място
813
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
14/265 място
26,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
5/265 място
18,2 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
31/265 място
60 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
194/265 място
1 584 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
109/265 място
21,8 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
190/265 място
1,9 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
21/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
31/265 място
38 699 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
164/265 място
58,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
188/265 място
29,9 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
61/265 място
73,1 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
201/265 място
-19,4 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
181/265 място
-0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
22/265 място
217 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
26/265 място
173 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
33/265 място
20 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
92/265 място
2 051 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
35/265 място
33,3 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
16/265 място
4,1 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
31/265 място
3 533 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
43/265 място
728 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
103/265 място
1 %