Общински профили
<- към списъка с общини

Община Ловеч: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
41/265 място
286,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
75/265 място
7 574 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
43/265 място
38,9 млн. евро
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
40/265 място
87 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
59/265 място
167,7 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
31/265 място
12 003 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
47/265 място
1 418 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
86/265 място
5,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
5/265 място
18,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
14/265 място
26,8 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
32/265 място
71,7 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
194/265 място
1 929 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
119/265 място
18,1 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
21/265 място
2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
77/265 място
1,9 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
31/265 място
38 699 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
164/265 място
58,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
188/265 място
29,9 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
195/265 място
-15,0 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
195/265 място
-0,0 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
23/265 място
204 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
11/265 място
181 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
33/265 място
19 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
72/265 място
1 992 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
23/265 място
12 Легла/1000 души
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
31/265 място
3 533 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
18/265 място
4,5 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
35/265 място
33,3 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
103/265 място
1 %