Общински профили
<- към списъка с общини

Община Неделино: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
198/265 място
46,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
189/265 място
12,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
179/265 място
2 316 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
193/265 място
2 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
207/265 място
6,5 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
168/265 място
1 110 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
237/265 място
22,4 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
155/265 място
50,9 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
262/265 място
543
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
133/265 място
13,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
148/265 място
37,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
165/265 място
13,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
32/265 място
2 684 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
264/265 място
5,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
137/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
32/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
197/265 място
5 079 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
103/265 място
61,3 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
184/265 място
29,7 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
84/265 място
66,9 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
164/265 място
-16,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
242/265 място
-0,6 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
143/265 място
6 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
131/265 място
816 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
173/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
157/265 място
2 727 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
4/265 място
46,7 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
3/265 място
4,5 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
226/265 място
226 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
165/265 място
98 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
101/265 място
1 %