Общински профили
<- към списъка с общини

Община Неделино: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
263/265 място
898 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
198/265 място
46,4 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
137/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
32/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
197/265 място
5 079 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
84/265 място
66,9 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
143/265 място
6 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
226/265 място
226 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
165/265 място
98 ученици