Общински профили
<- към списъка с общини

Община Свиленград: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
61/265 място
558,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
63/265 място
129,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
61/265 място
6 174 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
68/265 място
108,3 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
59/265 място
46,4 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
58/265 място
14,5 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
60/265 място
5 293 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
65/265 място
5,1 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
59/265 място
61,7 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
157/265 място
703
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
40/265 място
20,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
91/265 място
31,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
61/265 място
33,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
181/265 място
1 613 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
112/265 място
21,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
133/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
158/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
62/265 място
20 764 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
42/265 място
63,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
54/265 място
22,8 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
34/265 място
81,1 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
96/265 място
-11,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
59/265 място
55 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
86/265 място
371 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
110/265 място
5 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
225/265 място
4 202 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
36/265 място
33,2 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
22/265 място
4,0 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
54/265 място
1 755 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
66/265 място
417 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
88/265 място
0,9 %