Общински профили
<- към списъка с общини

Община Свиленград: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
55/265 място
194,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
54/265 място
9 452 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
58/265 място
18,2 млн. евро
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
61/265 място
56 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
68/265 място
132 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
59/265 място
5 313 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
186/265 място
1 121 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
65/265 място
5,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
91/265 място
31,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
40/265 място
20,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
60/265 място
41,8 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
164/265 място
2 051 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
89/265 място
20,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
158/265 място
3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
102/265 място
2 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
62/265 място
20 764 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
42/265 място
63,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
54/265 място
22,8 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
51/265 място
-6,3 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
161/265 място
0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
60/265 място
53 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
74/265 място
384 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
122/265 място
4 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
224/265 място
5 136 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
61/265 място
7 Легла/1000 души
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
54/265 място
1 755 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
46/265 място
4,3 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
36/265 място
33,2 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
88/265 място
0,9 %